Hospice Zutphen

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons land is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. De Stichting Hospice Zutphen valt ook onder de AVG.

Stichting Hospice Zutphen vindt privacy erg belangrijk en gaat dan ook zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar medewerkers, vrijwilligers, donateurs, gasten, hun naasten en andere relevante externe relaties.
De manier waarop we deze  gegevens verwerken is in overeenstemming met de hiervoor geldende wetgeving. Welke gegevens we verzamelen en wat de rechten van betrokkenen zijn, vatten we hier kort samen.

We registreren persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot één of meer personen, dus ook telefoonnummers, e-mailadressen, postcodes en woonplaatsen  Waarvoor we deze gegevens registreren staat vermeld in twee privacyreglementen, die u hieronder kunt downloaden:

Gegevens worden nooit aan derden verstrekt en bewaren we niet langer dan noodzakelijk is en gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd. We houden ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.
De Stichting Hospice Zutphen heeft alle technische en organisatorische maatregelen getroffen die passend zijn om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen.

 kleinschalig, huiselijk, rustig en veilig